Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową