Regulamin

1. Prawa i obowiązki szkoleniowcy certyfikującego

ALFA Certyfikaty zobowiązuje się do:

 • natychmiastowego udostępnienia zakupionego kursu (po zaksięgowaniu na koncie operatora) na platformie szkoleniowej w przypadku płatności PayU, w przypadku przelewu tradycyjnego po zaksięgowaniu środków na koncie ALFA Certyfikaty.
 • Uczestnik szkolenia będzie miał nieograniczony dostęp do zakupionych treści przez okres minimum roku (na prośbę uczestnika ALFA Certyfikaty może ten okres wydłużyć).
 • Udostepnienia możliwości pobrania certyfikatu ze strony ALFA Certyfikaty natychmiast po zdanym egzaminie.
 • w przypadku zamówienia dodatkowego egzemplarza certyfikatu w formie papierowej wysyłka zostanie dokonana po uiszczeniu dodatkowej opłaty (50zł dla przesyłek krajowych i 300zł dla przesyłek zagranicznych) w terminie 10 dni roboczych od momentu zdania egzaminu i wniesienia dodatkowej opłaty.
 • Dodatkowa opłata w wysokości 50 zł pobierana jest także za wystawienie certyfikatu w języku angielskim.
 • Wysyłka faktury/paragonu przesyłką listowną dodatkowe 50 zł (chyba że zamówiony został certyfikat w wersji papierowej – wówczas oba dokumenty wysyłane są razem).
 • Wsparcia e-mailowego Uczestnika w czasie trwania kursu.
 • Poszanowania godności osobistej Uczestnika szkolenia Certyfikowanego.

ALFA Certyfikaty ma prawo do:

czasowego wstrzymania działań związanych z fizyczną wysyłką certyfikatów oraz dokumentów po ukończonych szkoleniach w czasie przerwy urlopowej. Informacja o przerwie będzie każdorazowo pojawiała się na stronie internetowej z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Prawa i obowiązki uczestnika szkolenia

Uczestnik szkolenia ma prawo do:

 • zgłaszania swoich uwag, dotyczących przebiegu nauki, organizacji i treści szkoleń, sposobu certyfikacji oraz innych, istotnych dla ALFA Certyfikaty,
 • odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wysłania zgłoszenia bez podania przyczyny. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawie konsumenta,  po otrzymaniu dostępu do pierwszej partii materiału (pierwszej lekcji) Uczestnik szkolenia traci prawo do odstąpienia od umowy.

Uczestnik szkolenia ma obowiązek do:

 • uregulowania należności za udział w procesie certyfikacji).
 • Sumiennego i aktywnego uczestniczyć w zajęciach on-line.
 • Poszanowania godności osobistej prowadzącego szkolenia certyfikującego.

3 Warunki uczestnictwa

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu procesie certyfikacji jest złożenie zamówienia, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty za uczestnictwo.
 • Płatność następuje przed otrzymaniem dostępu do materiałów szkoleniowych zgodnie z aktualną ceną dostępną na stronie z produktem.
 • Płatność za kurs następuje na konto bankowe:
 • ALFA Certyfikaty Słoneczna 8, 76-200 Krepa Sł.
 • Numer konta: 82 1240 3770 1111 0000 4074 1451
 • lub poprzez system płatności online PayU.

Podmiotem świadczącym usługę płatności na rzecz Zamawiającego jest Firma PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

 • ALFA Certyfikaty nie zbiera i nie przetwarza danych dotyczących płatności tj. danych dotyczących rachunku bankowego, logowania do  serwisu i autoryzacji płatności, jak również nie odpowiada za bezpieczeństwo  transakcji dokonywanej za pośrednictwem PayU.
 • Dokonując wpłaty na konto należy podać „Imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia” lub numer zamówienia
 • Opłata uwzględnia: dostęp do materiałów szkoleniowych on line, udostępnione na platformie szkoleniowej, test końcowy, certyfikat w języku polskim do pobrania po zdanym teście.
 • Warunkiem pozytywnego zaliczenia kursu jest uzyskanie min. 60 % poprawnych odpowiedzi w teście.
 • Maksymalny termin ukończenia szkolenia to 1 rok od dnia rozpoczęcia nauki. Po upływie tego terminu szkolenie/możliwość ukończenia kursu przepada, a Uczestnik zostaje wykreślony z listy uczestników.
 • Przesyłając Formularz zgłoszeniowy Klient potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych
 • 4 Reklamacje
 • Uczestnik szkolenia certyfikacji ma prawo złożenia reklamacji wynikających z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług oraz niedotrzymania terminów umowy przez ALFA Certyfikaty. Reklamacji nie podlega subiektywne odczucie i niesprostanie oczekiwaniom Uczestnika co do formy, merytorycznej zawartości i przydatności szkolenia materiałów szkoleniowych.
 • Zgłoszenie reklamacji należy przesłać na adres: kontakt@certyfikatyprzezinternet.pl
 • w formie pisemnej z podaniem danych Uczestnika, adresu e-mailowego do korespondencji, nazwy szkolenia i opisu niezgodności w terminie 14 dni od daty w której usługa została wykonana lub miała być wykonana.
 • Uczestnik otrzyma na adres mailowy w ciągu 14 dni roboczych decyzję dotyczącą rozpatrzenia reklamacji.